Årsstämma 2022

Nu är det snart dags för Årsstämma!


Datumet för årets föreningsstämma är satt till lördag den 4 juni och kommer att hållas på Bollnästravet.
Information är utskickad till lokalavdelningarna. Senast 4 maj behöver motioner vara inskickade till Sleipner.

Utdrag från stadgarna:
§ 5 FÖRENINGSSTÄMMA

Föreningsstämman utgörs av:
a) För avdelningarna i stadgeenlig ordning utsedda ombud;
b) Styrelsens ledamöter

Varje ombud har en röst. Avdelningen äger rätt att utse ett ombud för varje påbörjat 75-tal medlemmar som erlagt medlemsavgiften vid senaste räkenskapsårets slut. Familjemedlemskapet beräknas till två medlemmar i underlaget för antal ombud på årstämman.

Styrelseledamöter saknar rösträtt på föreningsstämma.

Föreningsstämma hålls en gång per år och före juli månads utgång.

Rätt att deltaga i stämmans överläggningar äger dessutom enskild medlem liksom ledamot i föreningens kommittéer.

Följande ärenden skall behandlas av stämman:

 1. Fastställande av röstlängd.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Val av två protokolljusterare.
 4. Fråga om stämmans utlysning.
 5. Styrelsens årsberättelse.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och kassaförvaltare.
 8. Fastställande av ersättning för styrelse, revisorer och ombud.
 9. Val av styrelseledamöter
 10. Val av föreningens ordförande på 1 år
 11. Val av två revisorer jämte suppleanter.
 12. Val av valberedning.
 13. Frågor som väckts av styrelsen.
 14. Frågor som väckts av underavdelning eller enskild medlem.
 15. Övriga frågor.

  Kallelse till föreningsstämma skall av styrelsen utfärdas minst 14 dagar före stämman och skriftligen tillställas de vid stämman röstberättigade.

Fråga från underavdelning eller enskild medlem som skall behandlas under punkt 14 ovan skall ha inkommit till styrelsen senast en månad före stämman.

Publicerad onsdag 27 april 2022. webb@sleipner.org