Foto: Maria Holm'en, TR Bild

Stadgar för Travklubben Sleipner


§ 1 ÄNDAMÅL

Föreningen har till ändamål att främja utvecklingen av den kallblodiga
travaren bl a genom:

 • att främja avelsarbetet på sådant sätt att en allsidigt användbar häst erhålles till gagn för samhället;
 • att tillvarata rasens tävlingsmöjligheter i samarbete med Svensk Travsport, ST
 • att sprida upplysningar om den kallblodiga travaren samt samla av den kallblodiga travaren intresserade personer;
 • att via utbildnings- och ungdomsverksamhet skapa intresse och resurser i syfte att bevara den kulturyttring som kallblodstravaren utgör.

§ 2 MEDLEMSKAP OCH DESS VINNING

Till medlem antages enskild person eller familjemedlem som har intresse av att främja föreningens ändamål samt har erlagt fastställd årsavgift. I ett familjemedlemskap skall alla ingående medlemmar vara skrivna på samma adress.
Inom riket boende enskild medlem eller familjemedlem får, genom medlemskap, rösträtt samt kan väljas till förtroendepost. Medlem är skyldig att erlägga av årsstämman fastställd årsavgift samt att iakttaga föreningens stadgar och beslut.

§ 3 UTTRÄDE OCH UTESLUTNING

Medlem erhåller utträde ur föreningen efter därom gjord framställan. Medlem som inte de senaste året betalt fastställd årsavgift är automatiskt utesluten.

Medlem som motarbetar föreningens syfte kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

Medlem som utträtt eller blivit utesluten ur föreningen äger ingen del av föreningens tillgångar.

§ 4 FÖRENINGENS ORGAN

Föreningens organ är:
1) Föreningsstämma, 2) Styrelsen, 3) Revisorer.

§ 5 FÖRENINGSSTÄMMA

Föreningsstämman utgörs av:
a) För avdelningarna i stadgeenlig ordning utsedda ombud;
b) Styrelsens ledamöter

Varje ombud har en röst. Avdelningen äger rätt att utse ett ombud för varje påbörjat 75-tal medlemmar som erlagt medlemsavgiften vid senaste räkenskapsårets slut. Familjemedlemskapet beräknas till två medlemmar i underlaget för antal ombud på årstämman.

Styrelseledamöter saknar rösträtt på föreningsstämma.

Föreningsstämma hålls en gång per år och före juli månads utgång.

Rätt att deltaga i stämmans överläggningar äger dessutom enskild medlem liksom ledamot i föreningens kommittéer.

Följande ärenden skall behandlas av stämman:

 1. Fastställande av röstlängd.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Val av två protokolljusterare.
 4. Fråga om stämmans utlysning.
 5. Styrelsens årsberättelse.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och kassaförvaltare.
 8. Fastställande av ersättning för styrelse, revisorer och ombud.
 9. Val av styrelseledamöter
 10. Val av föreningens ordförande på 1 år
 11. Val av två revisorer jämte suppleanter.
 12. Val av valberedning.
 13. Frågor som väckts av styrelsen.
 14. Frågor som väckts av underavdelning eller enskild medlem.
 15. Övriga frågor.

  Kallelse till föreningsstämma skall av styrelsen utfärdas minst 14 dagar före stämman och skriftligen tillställas de vid stämman röstberättigade.

Fråga från underavdelning eller enskild medlem som skall behandlas under punkt 14 ovan skall ha inkommit till styrelsen senast en månad före stämman.

§ 6 STYRELSEN

Styrelsen består av 9 ledamöter. Styrelseledamöterna väljs för en tid av två år. Styrelseledamöterna avgår växelvis 4 respektive 5 varje år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Dessutom utser den inom sig eller utom sig kassaförvaltare samt sekreterare.

Om styrelsen anser det erforderligt kan den inom sig utse ett arbetsutskott. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner detta erforderligt eller om det påyrkas av minst halva styrelsen. Styrelsen är beslutsför då vid sammanträdet minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Kallelse till styrelsesammanträde sker genom personligt meddelande i god tid före sammanträdet.

Styrelsens beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder utom vid personval då lottning avgör.

Styrelsen åligger:

 • att leda och övervaka föreningens verksamhet
 • att handhava föreningens ekonomi och förvaltning
 • att besluta om tid och plats för föreningsstämman
 • att verkställa av föreningen fattade beslut samt handlägga och avgöra löpande ärenden.

§ 7 LOKALAVDELNINGAR

Föreningen är uppdelad i av styrelsen fastställt antal avdelningar.

Inom avdelningen skall avdelningsmöte hållas före varje föreningsstämma samt då ordförande så finner erforderligt, eller då minst 15 medlemmar därom hos ordförande gjort skriftlig framställan.

Inom avdelningen skall finnas en avdelningsstyrelse bestående av ordförande och minst fyra ledamöter. Avdelningen kan själv besluta om suppleanter skall utses. Kommittéer kan upprättas för genomförande av vissa arbetsuppgifter.
Familjemedlemmar är valbara likställda enskilda medlemmar.

Vid ordinarie avdelningsmöte, som skall äga rum senast en månad före ordinarie föreningsstämma, skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare.
 2. Fråga om mötets utlysning.
 3. Styrelsens årsberättelse och kassarapport.
 4. Revisorernas berättelse.
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och kassaförvaltare.
 6. Val av styrelseledamöter på två år samt eventuella suppleanter på ett år
 7. Val av avdelningsordförande på ett år
 8. Val av två revisorer jämte suppleanter.
 9. Val, för ett år, av ombud till föreningsstämman jämte en eller två suppleanter för varje ombud.
 10. Val av valberedning.
 11. Överläggningar rörande sådana frågor som skall förekomma vid ordinarie föreningsstämma, behandling av ärenden som översänts från föreningens styrelse, övriga ärenden.

Halva styrelsen väljs årligen. Avdelningsstyrelsen utser inom sig vice ordförande. Dessutom utser den inom eller utom sig kassaförvaltare och sekreterare.

Kallelse till ordinarie möte skall av styrelsen utfärdas minst 14 dagar före mötet och skriftligen (via brev, SMS, e-post) tillställas medlemmarna.

Vid avdelningsmöte äger varje aktiv medlem en röst. Familjemedlemskapet berättigar till två röster. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordförande utom vid personval då lotteri skiljer.

All omröstning sker öppet såvida ej annorlunda begäres.

Vid extra möte skall kallelse utskickas minst sex dagar före.

Avdelningsstyrelsen åligger:

 • att inom avdelningsområdet verka för främjandet av aveln med kallblodiga travare;
 • att inom avdelningen bevaka efterlevnaden av föreningens och dess styrelses beslut;
 • att sammankalla avdelningen och leda förhandlingarna vid avdelningsmöte enligt det sätt som beslutats vid ordinarie avdelningsmöte
 • att till föreningens riksstyrelse anmäla de önskemål som avdelningsmötet beslutar om
 • att senast en månad efter lokalavdelningens årsmöte skicka kopia av protokoll till föreningens sekreterare;
 • att i samarbete med lokala travsällskapet/travsällskapen främja användandet av de ekonomiska medel, som finns tillgängliga, för att kunna bedriva bra travsport för kallblod;

Avdelningsstyrelsen kan utse hedersmedlemmar i lokalföreningen. Sådan medlem skall ha gjort särskilt betydelsefulla insatser för utveckling av kallblodssporten. Hedersmedlemskap innebär livslångt medlemskap i Sleipner utan att erlägga årlig avgift och hedersmedlem har en röst på avdelningsmöte.

§ 8 REVISION

Föreningens revisorer skall granska föreningens räkenskaper och förvaltning samt till föreningsstämman avlämna berättelse över föreningens räkenskaper och förvaltning.

§ 9 RÄKENSKAPSPERIOD

Föreningsstämman har att fastställa räkenskapsperiod.

Längden av sådan period får dock ej omfatta mer än högst 12 månader utom övergångsperiod som får vara högst 18 månader.

§ 10 STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar må icke ske med mindre beslut därom fattats å två på varandra följande föreningsstämmor därav minst en ordinarie.

Å den sist hållna föreningsstämman skall beslutet biträdas av minst 2/3 av de röstberättigade.

§ 11 FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Upplösning av föreningen må icke äga rum med mindre beslut därom fattats å två på varandra följande föreningsstämmor därav minst en ordinarie.

Å den sist hållna föreningsstämman skall beslutet biträdas av minst 2/3 av de röstberättigade.

Föreningens tillgångar skall härvid sedan dess skulder blivit betalda nyttjas på sätt som föreningsstämma beslutar.

Uppdaterad 181011 / LB


webb@sleipner.org