Riks-Sleipners Årsstämma

Referat från Riks-Sleipners årsstämma i Bollnäs lördag 4 juni. Ordförande Marita Arvidsson hälsade välkommen och tackade Bollnästravets ordförande Carl-Erik Sandström för att man låtit Riks-Sleipner arrangera årsstämman i Bollnästravets nybyggda och väldigt fina lokaler.


Marita passade på att tacka närvarande personer som haft stor betydelse för utvecklingen i föreningen Sleipner och kallblodssporten, särskilt de guldnålsinnehavare som var på plats; Ingemar Persson, Gerth-Ove Karlsson, Jan Vestman, Carl-Erik Sandström, Jan-Olov Persson, Christina Olsson och Bo Hjertsson.

Sekreterare Linette Boström informerade om allt praktiskt runt dagen, och därefter presenterades Riks-Sleipners styrelsen varpå stämman drog igång. Carl-Erik Sandström valdes som ordförande och tackade för hedersamt förtroende. Han poängterade att kändes roligt få hälsa välkommen till Bollnästravet med så glädjande många ungdomar i församlingen. Vidare berättade han lite om det arbete som gjorts i Sleipner under 80- och 90-talet. Bland annat om hans, Bo Hjertssons och Kjell Silléns löpande träffar och dialog med ST för att utveckla kallblodssporten. På den tiden var det svårt att ens få kallbloden att vara med i de större streckspelen. Då var det för övrigt spelbolaget ATG som beslutade om kallblodiga tävlingsfrågor. Med stor hjälp av Bernth Martinsson infördes Dubbelcupen som blev en naturlig inkörsport. Idag finns ju inte dessa diskussioner kvar. Nu har kallbloden sin rättmätiga plats med fina tävlingsförutsättningar.

I samband med att Marita Arvidsson kort redogjorde för det föregående året (årsberättelsen) kompletterades med några viktiga inlägg. Jan Westman berättade lite om bakgrunden till bildandet av Sleipner då kallbloden var allvarligt hotade. Under 80-talet var det sedan mycket bråk inom Sleipner men Stig Norberg lyckades ena krafterna. Under 90-talet gick man vidare med arbetet att renodla och förädla rasen, och sedan vidare till dagens mer lyckliga situation.

Man kunde konstatera att det idag pågår en ständig dialog med ST om sporten. Bo Hjertsson redovisade statistik och fastslog att det aldrig varit så bra siffror som just nu. Jan-Olov Persson redovisade en inventering av antal kallblod i träning jämfört med antal lopp vid banorna, siffror som även jämfördes med varmbloden med den givna slutsatsen att det körs för få kallblodslopp. Han uppmanade alla lokalavdelningar att aktivt arbeta för korrekt fördelning. Kallbloden fyller loppen bättre och detta blir en särskilt viktig fråga inför nästa år då man centralt påbörjat diskussioner om sänkning av det totala antalet tävlingsdagar. Det får i sådant fall inte ske på kallblodens bekostnad.

Gällande aveln påpekades att vi håller nivån avseende betäckningssiffrorna, men att de har stora problem i Norge vilket definitivt inte är bra. Torgny Kärrman poängterade att han noterat en positiv utveckling avseende hingstarna (Avelsvärderingsnämnden). Hälsoläget beträffande våra kallblodshingstar är mycket bra.

Mötets ordförande Carl-Erik Sandström tackade för den grundliga genomgången varpå årsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. Därefter genomgicks inkomna motioner. Här endast i en kort sammanfattning;

Motion 1) Sleipner Bollnäs – Krav om rättvisa villkor för kallblodsston.

Jan-Olov Persson svarade för styrelsens inställning. Stona står för 39% av tävlandet men tar enbart 29% av prispengarna. Blivit bättre från 2022 med samma förstapris i Klassikern och Sleipner Cup. Man yrkar bifall och kommer jobba ytterligare för detta.

Stämmans beslut: Bifall

Motion 2) Sleipner Bollnäs - Kriterie/Derby för svenskfödda hästar.

Jerker Bjurman redovisade styrelsens inställning. Yrkar avslag med önskan om fortsatt viktigt samarbete med Norge.

Stämmans beslut: Avslag.

Motion 3) Hudiksvall – hederspriser till uppfödare.

Styrelsens yttrande genom Jan-Olov Persson. Blivit bättre gällande uppfödarpremier vilket är viktigt. Hederspriser är en lokal fråga. Rekommenderar lokalföreningarna att kontakta resp sportchef för att försöka få banorna att oftare dela ut hederspriser även till uppfödarna. Yrkar bifall.

Stämmans beslut: Bifall.

Motion 4) Örjan Eriksson – felaktiga stamboksuppgifter.

Torgny Kärrman redogjorde för styrelsens inställning gällande denna mycket omfattande motion. Yrkar bifall.

Stämmans beslut: Bifall.

Motion 5) Ingegerd Jansson – SM för Kallblodstravare som allroundhäst.

Styrelsens yttrande genom Oskar Kylin Blom som konstaterade att det i grunden är en bra motion. Yrkar ändå avslag eftersom det ligger utanför Sleipners egen ”roll”, men man ser gärna att annan förening/organisation jobbar med detta. Och att Sleipner då är en samarbetspart.

Stämmans beslut: Avslag.

Motion 6) Sleipner Dalarna – kontinuerliga p21-lopp.

Egentligen en lokal motion som först inlämnades till den egna föreningen. Bifölls vid det årsmötet, och uppmanades då att skicka in motionen även till Riks-Sleipners årsstämma.

Bo Hjertsson från styrelsen. En bra idé men anser det helt vara en lokal fråga och yrkar avslag.

Stämmans beslut: Avslag.

Motion 7) Sleipner Solänget – förbud mot start med halvrad för 3-åringar.

Nicklas Blom från styrelsen. Bra i grunden men kan eventuellt få effekten att det blir ännu fler vakanta platser (små fält). Bestämmelser finns enligt tävlingsreglementet (Svensk Travsport). Yrkar avslag. Här fanns det delade meningar och ordförande beslutade om votering via handuppräckning.

Utföll enligt följande; bifall – 15 röster, avslag – 14 röster.

Stämmans beslut: Bifall.

Motion 8) Sleipner Solänget – fördelning av Inskolningslopp.

Bo Hjertsson från styrelsen. Viktig fråga. Man måste se över hela totala tävlingsplaneringen, inte bara för årgångsloppen. Bygga ett nytt hållbart system. Yrkar bifall.

Stämmans beslut: Bifall.

När den formella delen av stämman var avslutad tackade Carl-Erik Sandström för ett trevligt och givande möte. Sandström är för övrigt en erfaren och mycket proffsig ordförande som leder förhandlingarna med varm hand och i god, stundtals skämtsam ton vilket är mycket uppskattat.

Marita Arvidsson som omvaldes som ordförande för Riks-Sleipner tackade för förtroendet att fortsätta leda föreningen i ett år till. Övriga ledamöter omvaldes också; Nicklas Blom, Bo Hjertsson, Anita Gottås Löjdahl och Johan Lindqvist.

I övrigt diskuterades och redovisades om; Unghästvisningar med Landsfinal, utbyte av erfarenheter gällande ungdomsfrågor samt en presentation som hölls av Emma Gabrielsson avseende ”Ungdomsbarometern” – en undersökning som framtagits och genomförts av ST beträffande ”Generation Z – ungdomar födda ungefär 1995 – 2005”. Väldigt intressant ta del av varför unga väljer travsport och vad de tycker är bra resp dåligt samt önskemål om förbättringar. Hon redovisade svar och utvärdering av en enkät som skickats ut till alla licensierade under 25 år (med konto via ST).

Under kvällen avhölls en avslutande god middag med trevligheter och ”upptåg”. Man delade också ut stipendier och två nya guldnålar. Guldnålarna är synnerligen fina och utmärkande hedersbetygelser vilket man med all önskvärd tydlighet kan se när man studerar förteckningen över dem som tidigare erhållit utmärkelsen. 32 guldnålar har utdelats under åren 1989 – 2018. Nr 33 och 34 tillföll nu Olov Brunlöf och Marita Arvidsson.

Ungdomsstipendiater i samarbete med Agria tilldelades Jill Ivarsson (Ådalen) och Hanna Gustavsson (Skellefteå). Under middagen utdelades även utmärkelser till årets uppfödarchampion för tre år tillbaka. Fredrik Andersson (Guli-hästarna) för år 2019 och -21 och Jan-Olov Persson för 2020.

/BOM

Publicerad tisdag 21 juni 2022. webb@sleipner.org